Стипендии и награди за летния семестър. Срок за кандидатстване - до 15 април.

Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.

Стипендиите са за добри резултати в обучението. Размерът им е 90 лв. месечно и се отпускат за пет месеца за летния семестър. Наградите са в размер 200 лв. и се присъждат на студенти от областите технически науки, природни науки, математика и информатика, определени за приоритетни в Националната програма за реформи.

Кой може да кандидатства за стипендия:

Всички студенти от редовно обучение, записали летния семестър на 2009/2010 г.

Кой може да кандидатства за награда:

Студентите от редовно обучение на специалностите „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии” и „Комуникационна техника и компютърни мрежи”. Тези студенти, освен за награди, могат да кандидатстват и за стипендии.

Как става класирането:

Класирането за стипендия е по среден успех от предходните 2 семестъра. За студентите от І-ви курс класирането ще става по средния успех, постигнат през първия семестър на текущата учебна година. За награди се взема предвид успехът от предходния семестър.

Какви документи се подават:

  • Попълва се оn-line формуляр , публикуван на http://eurostipendii.mon.bg/. Сайтът ще бъде активен от 22 март до 15 април.
  • Разпечатаният и подписан формуляр се подава в стая 19 на БСУ. В класирането участват студентите, подали разпечатания формуляр.
  • Във формуляра трябва да са попълнени всички изисквани данни.
  • Тъй като сумите ще се превеждат по банкови карти, трябва да посочите коректно и банковата си сметка. Банковата сметка може да бъде само от ТБ „Алианц България”.
  • Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на ТБ „Алианц България” в БСУ (на партера).

Къде се подават документите:

Попълнените формуляри се подават в стая 19 (първата до входа на БСУ), където можете да получите допълнителна информация и помощ.

Срокът за подаване на документите е от 22 март до 15 април. Класирането ще се обяви на 28 април.

Стипендиите за летния семестър ще бъдат изплатени на два транша – през май-юни за първите три месеца и през юли-август за останалите два месеца.

Информация относно изплащането на втория транш от стипендиите за зимния семестър търсете на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/