Стипендии за студентите на БСУ по Европейски проект. Срок за кандидатстване за стипендия – 10 април.

Над 400 студенти от БСУ ще получат стипендии и награди. Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Стартът е след подписан договор между ректора на БСУ – проф. д-р Петко Чобанов, и министъра на МОН – доц. Даниел Вълчев.

Стипендиите са за добри резултати в обучението. Размерът им е 90 лв. месечно и се отпускат за четири месеца за зимния семестър и за пет месеца за летния семестър Наградите се присъждат на студенти от областите технически науки, природни науки, математика и информатика, определени за приоритетни в Националната програма за реформи. Наградите са в размер на 200 лева за семестър.

Кой може да кандидатства за стипендия:
Всички студенти от редовно обучение, записали летния семестър на 2008/2009 г.

Кой може да кандидатства за награда:
Студентите от редовно обучение на специалностите „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии” и „Комуникационна техника и компютърни мрежи”. Тези студенти, освен за награди, могат да кандидатстват и за стипендии.

Как става класирането:
1. Класирането за стипендия е по среден успех от предходната учебна година, в случая учебната 2007/2008 г. За студентите от І-ви курс класирането ще става по средния успех, постигнат през първия семестър на текущата учебна година.
2. За награди ще се класират студентите, участвали в научни, изследователски и практически разработки, като се взема предвид успехът от предходния семестър.

Какви документи се подават:
1. Формуляр за кандидатстване за стипендия. Виж тук.
2. Формуляр за кандидатстване за награда. Виж тук.
* За да попълните формулярите се изисква последна версия на Adobe Acrobat Reader. Препоръчваме Ви да запазите файловете на компютъра си преди да ги отворите. За Intrenet Explorer натиснете с десен бутон на мишката върху линка и изберете Save Target As...

Как се попълват формулярите:
1. Формулярите са в PDF формат и са по задължителен образец на Министерството на образованието и науката.
2. Попълват се на компютър, като се пише директно в PDF файла.
3. Попълненият формуляр се разпечатва и подписва.
4. Във формуляра трябва да са попълнени всички изисквани данни.
5. Тъй като сумите ще се превеждат по банкови карти, трябва да посочите коректно и банковата си сметка. Банковата сметка може да бъде само от ТБ „Алианц България”.
6. Студентите, които нямат банкова карта, могат да се обърнат към Банковия офис на ТБ „Алианц България” в БСУ (на партера).

За да получите стипендия/награда и за двата семестъра на уч. 2008/2009 г., трябва да подготвите два формуляра, като в единия случай от падащото меню за семестър изберете „Зимен”, а в другия „Летен”. Студентите от І курс могат да кандидатстват за стипендия само за летния семестър.

Къде се подават документите:
Попълнените формуляри се подават в стая 19 (първата до входа на БСУ), където можете да получите допълнителна информация и помощ.

Срокът за подаване на документите е до 10 април. Класирането ще се обяви на 15 април.