ЦХН с най-висока акредитационна оценка от НАОА

ЦХН с най-висока акредитационна оценка от НАОА

Професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в Центъра по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет получи най-високата акредитационна оценка от НАОА към МС и максимален срок на програмна акредитация – шест години.  „Нека всички преподаватели и студенти – настоящи и бъдещи,  да работят със самочувствието на хора, които успяват да се справят с предизвикателствата на времето!“ заяви доц. д-р Мария Алексиева, декан на ЦХН.
НАОА присъди тази най- висока оценка (9.09 от максимална 10) за качеството на обучението в ЦХН, за много добре структурираните и актуални учебни планове и програми, за възможността студентите да практикуват още по време на обучението си в реална медийна среда,  за високата квалификация на преподавателския състав и методите на преподаване, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за работата по проекти и осигурените условия на материалната и на технологичната учебна среда.
В професионалното направление се обучават студенти от специалности в ОКС Бакалавър – „Журналистика“,“ Връзки с обществеността“, „Обществени комуникации и социална психология“ и в най-новата интегрирана специалност „Журналистика и Връзки с обществеността“ и в ОКС Магистър – специалности „Стратегически комуникации и медия мениджмънт“ и „Публични комуникации и социална психология“ в дистанционна форма на обучение.