В БСУ – начало на дискусията за необходимостта от Регионална оперативна програма в Югоизточен район за планиране

Във връзка с отбелязването на 20-годишната от създаването на Бургаския свободен университет Центърът за икономически и управленски науки организира на 23 юни 2011 г., Пред-конферентната среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране”. Пред-конферентната среща се проведе със специалното участие на Чарлина Вичева, Директор на РИДЖИО Х (Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Швеция, Финландия) в Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейска комисия. На основата на брейнсторминг и подготвен от водещия кръглата маса доц. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ, предварителен панел от мнения и преценки, поканените участници изложиха възможните проблеми и необходими решения от позицията на експерти.

Нашата страна навлезе е в годината на подготовка за следващия програмен период 2014-2020 г. и макар да няма дефинирано още решение за характера на оперативната програма/и за подпомагане на регионите, дискусията за възможни акценти, при обособени отделни по райони за планиране ОП беше изключително полезна отправна точка. Освен вдъхнатия оптимизъм за възможностите на България и конкретно районите й за планиране да постигнат прогрес относно заложените в стратегия „Европа 2020” водещи инициативи, г-жа Вичева даде полезни практически съвети, свързани с активността в близките до условията ни райони в Полша. Основното послание, с което завърши срещата, беше, че страната трябва да се фокусира върху навременни решения за структурирането на регионалната помощ през следващия програмен период, а със започналата от Бургаския свободен университет дискусия, Югоизточният район за планиране дава заявка за сериозна подготовка.