В БСУ получавате университетски сертификат по компютърни умения

БСУ предоставя възможност на своите студенти да получат университетски сертификат за ниво на компютърни умения, текстообработка, презентации и Интернет. Сертификатът удостоверява знанията и уменията на желаещите в областта на работата с програмно осигуряване на съвременна компютърна техника.

Сертификацията включва проверка на знанията и уменията на желаещите при работата с компютри, програмно осигуряване и приложения в Интернет. Притежаването на сертификат за ниво на владеене на компютърни умения и работа с интернет осигурява по-добра конкурентоспособност на пазара на труда. Сертификатът улеснява мобилността на студентите при участие в международни програми за обмен и стажове по специалността в чужбина. Базовите курсове по информатика и информационни технологии, включени в учебните планове на студентите от всички специалности на БСУ дават възможност за явяване на изпит за сертификат. Предвидени са допълнителни и опреснителни курсове по текстообработка, електрони таблици и Интернет с продължителност 45 часа.

Записването за явяване на изпит става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружено от фактура за платена такса, в размер на 50 лева. Заявлението се подава в стая 19 в БСУ.

Изпитът се състои от три компонента, включващи писмена и устна част.

Компонент 1: Теоретични знания. Този компонент включва тематичен тест за проверка на теоретичните познания.

Компонент 2: Разработка на практически задачи. Този компонент включва изпълнението на две практически задачи, проверяващи уменията на кандидатите за работа с текстообработка, електронни таблици и навигация в Интернет.

Компонент 3: Тест за оценяване на уменията за представяне на решенията. Този компонент  дава възможност на кандидатите да представят своите решения.

Оценяването се извършва на основата на събран брой точки от правилните отговори при тестовите задачи на отделните компоненти. Изпитът е успешно издържан при постижение най-малко на 70% изпълнение на всяка една от отделните задачи.