В Бургаския свободен университет стартира специализиран курс за служителите от държавната администрация за цяла Югоизточна България

Зам.-ректорът на БСУ проф. д-р Васил Янков и деканът на Центъра по юридически науки доц. д-р Момяна Гунева откриха днес официално специализирания курс за обучение на служители от държавната администрация за цяла Югоизточна България.

Общо 100 държавни служители ще се обучават в продължение на 5 месеца в една от трите специализации по избор: "Управление на администрацията", "Организация на административната дейност и процеси", "Европейска административна практика". Учебният план и учебните програми на специализациите са в съответствие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и са адаптирани към потребностите на административното управление на национално равнище. Обучението ще се извършва от хабилитирани преподаватели на Центъра по юридически науки на БСУ.

Обществената поръчка беше спечелена от Бургаския свободен университет в открита тръжна процедура, проведена от Министерството на държавната администрация и административната реформа, и възложена на БСУ чрез договор, подписан от министъра Николай Василев.

Обучението ще завърши с издаване на сертификат за завършена специализация.