ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

Уважаеми колеги!

Ръководството на БСУ направи всичко възможно да организира учебната 2021-2022 година присъствено. Но епидемичните данни сочат повишен здравен риск и е невъзможно всички учебни занятия да бъдат присъствени при спазване на изискванията за безопасност.

Поради тази причина през първия семестър на учебната 2021-2022 година учебният процес ще протече при следната организация:

  • Изцяло присъствено ще бъдат учебните занятия за студентите от първи курс.
  • За студентите от втори до пети курс обучението ще бъде в смесена среда, като част от занятията ще бъдат присъствени, а останалата част – онлайн.

Програмите на занятията може да видите в портала Електронни услуги. В учебните графици са конкретизирани начините на провеждане на лекциите и упражненията.

Присъствените занятия ще се провеждат в зали, позволяващи физическа дистанция.

Онлайн обучението ще се реализира чрез видеолекции и консултации в платформата Microsoft Teams и чрез предоставените учебни материали и ресурси в платформата Moodle. Подробни указания за начина на провеждане на конкретната дисциплина ще получите от преподавателите.

Осигурили сме всички условия за дезинфекциране на сградата и на учебните зали. Молим в сградата на университета да спазвате изискванията за дистанция, за носене на маски, както и всички хигиенни препоръки на здравните власти. 

При промяна на обстоятелствата, произтичащи от епидемичната обстановка и от мерките на правителството, ще внесем нужните промени в организацията на учебния процес и ще Ви информираме за това чрез сайта на БСУ и платформите за електронни услуги и електронно обучение.

 

От ръководството на БСУ