Водещи експерти от Брюксел представиха „Хоризонт Европа“ в БСУ

Водещи експерти от Брюксел представиха „Хоризонт Европа“ в БСУ

На 5 август 2020 г. В БСУ се проведе семинар на тема „Състояние на иновациите и изследванията в регионите и възможностите за финансиране от Европейския съюз“.  Водещи експерти от Брюксел представиха „Хоризонт Европа“- следващата програма на ЕС за научни изследвания и инвестиции в иновации (2021—2027 г.).

Събитието се организира от Бургаския свободен университет съвместно с Югоизточен дигитален иновационен хъб. Участваха  ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова, г-жа Весна Балтина-заместник-кмет на Община Бургас по “Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ , представители на Община Бургас, фирми от региона, преподаватели от университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и от БСУ.

Участниците се запознаха с темите за политиките и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027; Европейския иновационен съвет: резултати и перспектива; бъдещите мисии, мястото на морската тема и на интелигентната специализация; добри практики на съвместното предприятие ЕCSEL; дигиталните иновационни хъбове – примерът на Югоизточен ДИХ.

Темите бяха представени от доц. Евгени Евгениев, завеждащ сектор „Наука“ на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, г-жа Елица Бейска, програмен координатор за Инструмент за МСП, акселератор на Европейския иновационен съвет в Изпълнителна агенция за МСП към Европейската комисия, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на  проект „ИРИСИ“ по ФНИ, доц. Георги Кузманов, програмен координатор на ЕCSEL в Брюксел и г-н Петко Георгиев, директор на ИКТ Клъстер Бургас.

Участниците в семинара получиха най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова Програма "Хоризонт Европа", характеристиките на финансовия инструмент на Европейския иновационен съвет и Съвместно предприятие за електронни компоненти и системи ЕCSEL, който цели финансиране на високотехнологични научноизследователски проекти, а също и подкрепа за стартиращи фирми с иновативни идеи, които представят проекти на по-ниско ниво на технологична готовност.

По време на дискусията бяха обсъдени и бъдещите възможности за консолидиране на научноизследователската и иновационна система на България, която има нужда да повиши своята конкуренстоспособност при кандидатстване за проекти, финансирани от ЕС.

Семинарът представи теми от работата по проект „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания”на МОН.

 

IMG_20200805_144546.jpg
IMG_20200805_132822.jpg
DSC_1194.jpg
DSC_1192.jpg
DSC_1190.jpg
DSC_1186.jpg
117237183_424180405169062_3716314243826460460_n.jpg
117231893_2833377536890566_3910415541518985132_n.jpg
117175733_292061208559991_630965463980886073_n.jpg
117139451_572974910009884_6943630360778033579_n.jpg
IMG_20200805_150408.jpg