Връчване на Университетски сертификат по чужд език

aeС тържествено връчване на сертификатите приключи първата изпитна сесия за придобиване на Университетски сертификат по чужд език, проведена в БСУ. 

На тържеството, което се състоя в залата на Академичниясъвет на БСУ на 28 март 2011 г., присъстваха Президентът на БСУ, проф. д-р Петко Чобанов, Ректорът, проф. д-р Васил Янков и Програмният координатор по чужди езици, ст. преп. Йорданка Николова. 

Ректорът на БСУ поздрави шестимата успешно защитили Университетски сертификат по английски език студенти на БСУ: Христо Йорданов Василев, Иван Жориев Иванов, Андрей РадостиновНазъров, Елина Красимирова Димитрова, Иван Пламенов Цонев и Добромир Стойнов Турманов. 

aeВ своето поздравително слово към студентите, Ректорът изтъкна важността на тази нова инициатива на БСУ, която дава възможност но студентите да придобият сертификат за ниво на владеене на чужд език, като по този начин им предоставя по-добри перспективи за участие в международни проекти, както и ги прави по-конкуретни на пазара на труда. Ректорът насърчи студентите да продължат да усъвършенстват знанията и уменията си по английски език и подчерта важността на това за техните бъдещи академични и професионални успехи. 

Сертификатът по Английски език на ниво В2 се издава на успешно положилите изпит по Английски език за това ниво. Този изпит има за цел да определи нивото на владеене на общ английски език и съответства на ниво В2 /четвърто ниво/ според Европейската езикова рамка, съдържаща 6 нива на владеене на езика. Това ниво е подходящо за използване на езика за работа и е препоръчително при кандидатстване за работа в неакадемична среда. 

Успешно защитеният Университетски сертификат по английски език гарантира компетентно ниво на владеене на езика, което позволява ефективна комуникация в англоговоряща езикова среда. Защитилите този сертификат кандидати могат много добре да функционират в работна среда, изискваща умения за използване на езика в писмена и говорима реч, както и боравене с различни документи на чуждия език, водене на записки при четене, участие в работни срещи, а така също и включване в дискусия и правене на презентация на чуждия език.