Всички формуляри за стипендии и награди в БСУ са обработени

Stipendii BSU

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е:

Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 7 февруари.

Отказан – означава, че не отговаряте на условията и няма да участвате в класирането. Условията да участвате в класирането са:

  1. Да сте кандидатствали до 15 януари онлайн в сайта на проекта.
  2. Да сте представили до 20 януари разпечатан формуляр в БСУ, стая 19.
  3. Да сте редовен студент през първия (зимен семестър) на текущата учебна 2011-2012 г.
  4. Да сте положили успешно всички изпити по учебен план.
  5. Да имате среден успех най-малко 4.00 от предходните два семестъра (на 2010-2011 г.)
  6. За награда средният успех да е най-малко 4.00 от предходния семестър (летен на 2010-2011 г.) и да е представен документ, удостоверяващ участието в научноизследователски и практически разработки.

Ако прецените, че при обработката на вашите формуляри е допусната техническа грешка или несъответствие, можете да сигнализиране до 3 февруари, включително в Учебен отдел, както и в стая 19 в БСУ, тел. 900 449 и тел. 900 419.