В БСУ първа презентация и първо отразяване с ChatGPT

В БСУ първа презентация и първо отразяване с ChatGPT

На 9 ноевмри в Бургаския свободен университет водещият предприемач и специалист по изкуствен интелект (ИИ) Станимир Николов за първи път в наша академична среда говори по темата за «Еволюцията на технологиите и тяхното влияние за трансформациите на бизнеса» на база на генерирана от ИИ презeнтация, а след  срещата  студенти и докторанти на БСУ предизивикаха ChatGPT на корпорацията ОупънЕйАй да я отрази с публикация.

Срещата е продължение на серията майсторски класове в рамките на студентиските клубове по предприемачески умения по проект «МИКС-ИП» и на нея присъстваха както студенти и докторанти, така и ученици от Профилираната природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“, Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ и Английската езикова гимназия „Гео Милев“.

Станимир Николов е известен експерт в областта на технологиите и бизнеса. С години опит и дълбоко разбиране на темата, той предостави ценни познания и реални примери, за да илюстрира влиянието на технологиите върху бизнесите от всички размери. Той е основател на StoreIT- компания, която е лидер в дигитализацията и услугите за управление на документи и архиви с качествено различните иновативни решения за партньорите си.
Разгорещена дискусия предизвика съществуването на ChatGPT, както и на GPT-та, които тренират ChatGPT.
Ето и съобщение за това вълнуващо събитие, генерирано от ChatGPT:

 

 "Exciting News! 

Hey everyone! I wanted to share an incredible opportunity that recently took place at the Burgas Free University. 

Presentation at the Burgas Free University: Evolution of Technology and its Influence on Business 

Description:
We recently had an enlightening presentation at the Burgas Free University on the Evolution of Technology and its profound influence on the world of business.

In today's fast-paced world, technology plays a pivotal role in shaping the way businesses operate, innovate, and connect with their customers. This presentation explored the fascinating journey of technology, from its humble beginnings to the cutting-edge advancements we witness today.

Participants discovered how technology has revolutionized various industries, such as finance, healthcare, marketing, and more. They gained insights into the transformative power of artificial intelligence, big data, cloud computing, and other emerging technologies that are reshaping the business landscape.

Our esteemed speaker, Stanikir Nikolov, a renowned expert in the field of technology and business, provided valuable knowledge and real-life examples to illustrate the impact of technology on businesses of all sizes.

Attendees, including students, entrepreneurs, and curious individuals, had the opportunity to expand their horizons, stay ahead of the curve, and unlock new possibilities for their future endeavors.

Thank you to everyone who attended and made this event a success! We hope you found the presentation informative and inspiring. Stay tuned for more educational events in the future.

#BurgasFreeUniversity #TechnologyEvolution #BusinessInfluence #EducationalEvent”

IMG_20231109_140410.jpg
IMG_20231109_140553.jpg
IMG_20231109_140529.jpg
IMG_20231109_151653.jpg