Започва приемът в магистърски програми за 2022 г.

Започва приемът в магистърски програми за 2022 г.

Бургаският свободен университет откри прием по специалности в ОКС „магистър“ с начало на обучението през м. март 2022 г. Сроковете за записване са през месеците януари и февруари. Приемът става с диплома за завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ онлайн или в сградата на БСУ.

Магистратурите, по които започва прием и обучение, са в задочна или дистанционна форма на обучение и са:

Център по юридически науки
Администрация и управление на системата на национална сигурност 
Държавна и местна администрация
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Международни икономически отношения
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Съдебни икономически експертизи
Бизнес с недвижими имоти
Здравен мениджмънт
Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Бизнес информационни технологии
Информационна сигурност
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Техническа безопасност и противопожарна техника
Съдебни инженерно-технически експертизи  и техническа безопасност
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Център по хуманитарни науки
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология
Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика с чужд език
Публични комуникации и социална психология
Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование
Начална училищна педагогика и информационни технологии

 

 Кандидатствай ON-LINE

За контакти: 
Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg