Завърши международният квалификационен курс с участници от Казахстан

kazahstanЗавърши Международният квалификационен курс на тема: „Европейски модели и практики на социалната работа”, организиран от Програмния съвет на специалност „Социални дейности” на БСУ в партньорство с „Предтечи БГ”, компания за академичен и културен обмен с Република Казахстан и казахстанските партньори - Карагандински икономически университет Казпотребсъюз /гр. Караганда/ и ОО „Център за социални услуги”, гр. Караганда, Република Казахстан.

В продължение на 10 дни участниците във форума се обучаваха в създаване на компетентности за организацията и модерното функциониране на системата от социални услуги в България, обменяха идеи и добри практики в предоставянето на социални услуги за лица и групи в риск в Република Казахстан и Република България, в резултат на което се създадоха нагласи за оптимизиране на социалните политики в тази област. Лекторите в отделните модули бяха преподавателите от Програмния съвет по социални дейности към ЦХН на Бургаския свободен университет.kazahstan

В практическото обучение участваха: Областна дирекция „Социално подпомагане” за Бургаска област; Общинска дирекция „Социално подпомагане”, Бургас; Национален център за социална рехабилитация; Кризисен център за лица, жертви на насилие и др. От страна на Република Казахстан участваха общо 32-ма представители от: Социалното министерство, Евразийски национален университет „Л.Н. Гумильов”, гр. Астана; Казахски национален университет „Ал Фараби”, гр. Алмати; Карагандински държавен университет «Е.А. Букетов», гр. Караганда; Казахски държавен женски педагогически университет, гр. Алмати; Кокшетауски държавен университет „Ш. Аулиханов”, гр. Кокшетау; ОО „Център за рехабилитация на инвалиди „Лайыкты Омир”, гр. Караганда и др.

Научен ръководител на програмата е доц. д-р Ицка Дерижан от ЦХН на БСУ.

Зам.-ректорът проф. дпн Галя Христозова закри днес международния форум и връчи на участниците от Република Казахстан сертификати за завършен квалификационен курс. Амбицията на организаторите е академичният обмен да продължи под формата на квалификационни курсове, научноизследователски проекти, съвместни научни изследвания на европейските модели и практики в областта на социалната работа.