Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането

Бургаският свободен университет обявява конкурс за прием и обучение на докторанти за учебната 2017/18 година по докторска програма „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането" в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ - 3 в редовна форма на обучение, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 83 от 17.10.2017 г.
Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.