Департамент за квалификация и ПКС

Департамент за квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти (ДКППКС)

Департаментът за квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти е структурно звено на ЦХН при Бургаския свободен университет, създадено на основание чл. 26а от Закона за висшето образование във връзка с чл. 55, ал. 3 от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ. бр.75 от 27 септември 2016 г.) и Правилника за дейността на Бургаския свободен университет. 

Основна цел Департамента:

Да организира и провежда дейности за повишаването на квалификацията, преквалификацията и за придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти, като основа за кариерното им развитие, включително за организационната, управленската и финансовата компетентност на кадрите с ръководни функции в системата на образованието.

Основни дейности на Департамента

1. Организира и провежда квалификационни курсове за педагогически специалисти в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията (въвеждаща и продължаваща).

2. Подготвя и реализира обучения за педагогически специалисти за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

3. Организира и провежда квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри в т.ч. и на педагогически специалисти, заемащи ръководни позиции;

4. Проучва добрия опит и подпомага въвеждането на иновации, като организира семинари, практикуми и майсторски класове за споделяне на добри практики и иновативни модели на организация, управление и др.;

Документи

Правилник за дейността на ДКППКС

Урежда устройството и дейността на Департамента за квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти

Квалификационна програма на БСУ

Квалификационната програма е подготвена и ориентирана към иновациите в образователната система, което предполага разработване на нови технологии за: организация на средата за възпитание и учене, взаимодействие с децата и учениците, взаимодействия с родителите, превенция на агресията и агресивното поведение, изграждане на ключови компетенции, дигитализация на процеса на възпитание и учене, интегриране на децата със СОП.

Обучения и ПКС

Обученията на педагогическите специалисти са съобразени с изискванията на Наредба №12. Квалификационната програма на БСУ е амбициозна и функционална и съответства на съвременните изисквания към педагогическите и управленските кадри в българската образователна система.

Подготвени са обучителни програми, които ориентират педагогическите специалисти към проблематика, която ще им бъде полезна и приложима в тяхната професионална практика.

Тематични направления за присъждане на образователни кредити

Учебни програми

Придобиването на професионално-квалификационни степени (ПКС) се извършва съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)

Условия за придобиване на ПКС

Документи за кандидатстване

Прием на документи

Изпитни процедури

Програми и конспекти за V ПКС

Програми и конспекти за IV ПКС

ОБУЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА V ПКС

ОБУЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА IV ПКС

ОБУЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА III ПКС

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в ПОДГОТВИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС (16 академични часа, 1 квал. кредит)

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в ПОДГОТВИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС (32 академични часа, 2 квал. кредита, МОН)