Департамент за квалификация, преквалификация и езиково обучение

Департаментът за квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти е структурно звено на ЦХН при Бургаския свободен университет, създадено на основание чл. 26а от ЗВО, Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Правилника за дейността на БСУ. 

Департаментът функционира съгласно Правилник за дейността на ДКППКС.

Департаментът за квалификация и ПКС организира и провежда дейности за повишаването на квалификацията, преквалификацията и за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) от педагогическите специалисти, като основа за кариерното им развитие, включително за организационната, управленската и финансовата компетентност на кадрите с ръководни функции в системата на образованието. Основни дейности на Департамента са:

  • Организира и провежда квалификационни курсове за педагогически специалисти.
  • Реализира обучения за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).
  • Проучва добрия опит и подпомага въвеждането на иновации, като организира семинари, практикуми и майсторски класове за споделяне на добри практики и иновативни модели.

 

Квалификационни курсове за педагогически специалисти

Курсовете за присъждане на квалификационни кредити са по Наредба №15. Те са ориентирани към иновациите в образователната система и разработване на нови технологии за: организация на средата за възпитание и учене, взаимодействие с децата и учениците, взаимодействия с родителите, превенция на агресията и агресивното поведение, изграждане на ключови компетенции, дигитализация на процеса на възпитание и учене, интегриране на децата със СОП.

Квалификационна програма за присъждане на образователни кредити

 

Подготвителни курсове за присъждане на ПКС

Целта на подготвителните курсове, освен присъждане на квалификационни кредити, е педагогическите специалисти да бъдат консултирани във връзка с кандидатстването и явяването на изпитна процедура за съответното ПКС. Записването в подготвителен курс започва ежегодно след 15 януари, а обучението се провежда в периода 20 април – 20 юни.

Обучителни програми за подготвителни курсове за присъждане на ПКС

Заявление за участие в подготвителен квалификационен курс (16 академични часа, 1 квал. кредит)

Заявление за участие в подготвителен квалификационен курс (32 академични часа, 2 квал. кредита)

Програма за подготвителен курс за присъждане на V и IV ПКС

 

Придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС)

Придобиването на професионално-квалификационни степени (ПКС) се извършва съгласно Наредба №15. Завършилите получават Свидетелство за професионално-квалификационна степен съгласно държавните изисквания. Информация относно условията за придобиване на ПКС, сроковете и документите за кандидатстване, размерът на таксите и изпитните процедури:

 

Професионално-педагогически специализации

Департаментът провежда професионално-педагогически специализации, необходими за кандидатстване за Трета професионално-квалификационна степен. На завършилите се издава Свидетелство за професионално-педагогическа специализация, съгласно държавните изисквания.

 

За контакти:
Проф. д-р Мария Алексиева
Ръководител на Департамента за квалификация и ПКС
+359 56 900 506
malex@bfu.bg
БСУ, стая 306

 

Ваня Абаджиева
Организатор Учебна дейност
+359 56 900 449
vpetrova@bfu.bg
БСУ, стая 19