Монографии
 • Касационно производство в административното правосъдие, 2017
 • Административно правосъдие и обществен интерес /Съдебното оспорване на административни актове проява на обективно правосъдие/, 2015

 

Студии
 • Съдебен контрол върху актовете по устройство на територията , Част I, Общество и право, кн.2/2022 , 2022
 • Съдебен контрол върху актовете по устройство на територията , Част II, Общество и право, кн.3/2022 , 2022
 • Допустими и редовни жалба и протест в касационното производство пред Върховния административен съд, сп. Правна мисъл, кн. 3, 2008
 • Основания за оспорване в касационното производство пред Върховния административен съд, Юридически сборник, Бургас, БСУ, том ХV, 2006-2007 г., 2007

 

Статии
 • Закон за устройство на територията и Закон за устройство на черноморското крайбрежие - съотношение на общ към специален закон?, Ius Romanium, Mare Nostrum, II/2021, 2021
 • Сдружаването - по-добрата възможност за защита на публичните права, Юридически сборник, том XXVIII, 2021
 • Строителство. Участници в строителството, Юридически сборник, том ХХVII, 2020
 • Създване, одобряване и изменения на устройствените планове, Годишник на Бургаски свободен университет, том ХL, 2019
 • Общи устройствени планове, списание Сиела Норма, бр. 1, 2019
 • Незаконно строителство и културни ценности, Studia Iuris онлайн списание, бр.1, 2019
 • Подробни устройствени планове - предназначение и видове, Общество и право, бр. 4/2019 -София: Съюз на юристите в Бъргария, 2019
 • Общият интерес за правилно приложение на закона - основна задача на касационната инстанция, Юридически сборник, том ХХІІІ, 2016
 • Обществен и личен интерес в касационното производство в административното правосъдие, Електронно списание "STUDIA IURIS", ЮФ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" бр. 2, 2015
 • Служебна проверка на изискванията за законосъобразност на административните актове, Електронно списание "Право, политика и администрация", ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград, Правно-исторически факултет, Катедра "Публичноправни науки", бр. 2, 2014
 • Липсата на суспензивен ефект на жалбата и протеста срещу административен акт, Електронно списание „Studia iuris", ЮФ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", бр. 2, 2014
 • Обща клауза за обжалване на административните актове, Юридически сборник, том ХІХ, 2012
 • Държавният съвет в историята на българското административно правосъдие, Годишник на Бургаски свободен университет, 2011
 • "За" или "против" намаляване броя на административните съдилища, Юридически сборник, том ХVІІІ, 2011
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове и касационно производство по АПК - историкоправни и процесуалноправни моменти, Годишник на Бургаски свободен университет , 2010
 • Из историята на касационното производство пред ВАС: Върховното съдилище за административни тъжби в Източна Румелия като въззивна инстанция в административното правосъдие, Годишник на Бургаски свободен университет, 2009

 

Доклади
 • Какъв именно е правният интерес от оспорване при организациите - до каква степен е пряк и личен?, Правото в XXI век - Предизвикателства и преспективи, том 2, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2023
 • Въпросът за административното наказване на организациите по смисъла на АПК, Реформата в административното наказване от 2020 г. /сборник доклади/, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ Софийски университет - София, 2021
 • Административно наказване в сферата на контрол върху териториалното устройство, 50 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, БЪДЕЩЕ, 2020
 • Bulgarian Administrative Justice – Between Defense of the Public Interest and Defense of the State Authority, IURIDICA PRIMA Institute for Legal – Economic Research and Education 5-th International Scientific Conference OHRID SCHOOL OF LAW 2019 Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law Dedicated in Honor of Acad. Prof. Slobodan Perovi? Founder of the Kopaonik School of Natural Law 9-12 May 2019 Ohrid p. 243-257, ISBN 978-608-66152-5-3 (кн. 10), 2019
 • Административен контрол по устройство на територията и строителството, Сборник научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането Търновската конституция , 2019
 • Споразумението - форма на решаване на административно-правни спорове по ЗУТ, Съвременното място и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове - между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на ЕС - Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 ноември 2018 г./ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", ЮФ, 2019
 • Засилено присъствие на организациите на гражданите при издаването на общи и нормативни административни актове, Сборник "Правото - традиции и преспективи", Юбилейна научна конференция по повод 25 години от създаването на Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 19 и 20 септември 2017, 2018
 • Застрояване. Видове застрояване., Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината: сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 20 април 2018. Икономически университет - Варна: Наука и икономика, 2018
 • Ролята на организациите в административния процес, "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба." Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, Организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС, том ІІ, Публично право. Икономика, 2017
 • Необоснованост на съдебното решение като касационно основание по чл. 209, т.3 АПК, Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието", 20-21 септември 2016, Бургаски свободен университет, том ІІ, 2016
 • Обективната страна на производствата за обезщетения, Сборник с доклади от Научна конференция - Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически разтеж, Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев, София, УНСС, 2016
 • Ролята на прокурора в административното правосъдие, Годишна научна канференция на Юридически факултет на ниверситетза национално и световно стопанство "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България", Посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров, том 2, София, 2015
 • Контролно-отменителен характер на чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 100 години Върховен административен съд - Сборник доклади от Научна конференция в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет 17 октомври 2013, 2014
 • Аргументи в подкрепа на чл. 24 от отменения Закон за ВАС, Сборник от Юбилейна конференция 20 години ЮФ на ПУ "Правото - изкуство за доброто и справедливото" - ПУ "Паисий Хилендарски",, 2013
 • Спецификата на административноправния спор - спор само относно законосъобразност, Сборник статии и доклади ат Международна научна конференция - "Развитие на публичното право/Традиции и съвременност" - Юридически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", 23 май 2012, 2013
 • Безсрочно оспорване на нормативните административни актове, Научна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции, иновации, преспективи", том ІІ, 14-15 юни 2013, 2013
 • Относно действието на съдебното решение в административното правосъдие, Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Международна научна конференция "Право, управление и медии през ХХІ век", том І, 2012
 • Особеният характер на административния орган като ответник по административни дела, Сб. "Правната наука. Традиции и актуалност." - Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 30 септември - 1 октомври, Пловдив, 2011
 • Оспорването на нормативни административни актове като проява на обективно правосъдие, Международна конференция на Бургаски свободен университе " Взаимодействието теория - практика: Ключови проблеми и решения", том втори, 24-25 юни 2011, 2011
 • За правния интерес от оспорване на нормативни административни актове, Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", Бургаски свободен университет, том трети, 25-26 юни 2010, 2010
 • Из историята на касационното производство пред ВАС: Първият закон за административно правосъдие от 1912 г., Сборник научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 47, серия 7, Правни науки, 2008
 • Един случай на административна юрисдикция в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование. Сборник от Научна конференция на Бургаски свободен университет, 13-15 юни 2008, Бургас, Том трети, 2008
 • Чл. 39 ЗВАС - едно различие между касационното обжалване и процеса за отмяна в административното съдопроизводство, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията". Сборник с доклади. Том трети, Бургас, 2004
 • За приноса на княз Дондуков в полагане основите на българското съдоустройство, Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г. Сборник с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2-4.ІІІ.2003, 2003

 

Цитирания
 • Красимир Мутафов. Учебник по управление на публичните финанси, 2023
 • Красимир Мутафов. Учебник по управление на публичните финанси, 2023
 • Красимир Мутафов. Обезпечителните производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 2023
 • Красимир Мутафов. Обезпечителните производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 2023
 • Дарина Димитрова. АКТОВЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, 2021
 • Красимир Мутафов. Отраслова данъчна правосубектност, 2020
 • Красимир Мутафов. ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ КАТО АКТИВНИ СУБЕКТИ В ДАНЪЧНОТО ПРАВО, 2019
 • Красимир Мутафов. Отговорност за чужд данъчен дълг, 2019
 • Красимир мутафов. Отговорност за чужд данъчен дълг, 2019
 • Янкулова, С. Прокурорът в административния процес, 2016
 • Красимир Мутафов. Актове за установяване на данъчни задължения по данни от подадени данъчни декларации, 2015
 • Красимир Мутафов. Актове за установяване на данъчни задължения, 2014
 • Емилия Къндева. Административно правосъдие , 2013
 • Раданов В.. За приложното поле на чл. 222, ал. 2, т. 2 АПК В: Административно правосъдие, кн. 4/2010 г., 2010