Монографии
 • Публични правоотношения, 1999
 • Теория и философия на ислямското право, 1997

 

Студии
 • Учението на В. Ганев, сп. "Юридически свят", 2002
 • Характер на наказателните правоотношения, сборник, 2001
 • Континентална правна култура, БСУ, 2000
 • Понятията в общото право на Великобритания и САЩ, сборник, 1999

 

Статии
 • Мажоритарният вот се надценява, 24 часа, 2015
 • Задължителното гласуване - ще има ли санкции?, 24 часа, 2014
 • Прокурорските дела, 24 часа, 2012
 • Предимства и недостатъци при пряк избор на съдии, 24 часа, 2012
 • Политическо представителство , сп. Перспектива, 2006
 • Проблеми на общия надзор , сп. Правен свят, 2006
 • Банковите фалити, сп. "Тръговско право", 2002
 • Природата на съдебната власт, сп. "Държава и право", 2001
 • Към въпроса за източниците на правото, сп. "Правна мисъл", 2000
 • Съдебната практика като източник на право, Годишник на БСУ, т.1, 1999
 • За характера на наказателното право, Юридически свят кн. 1, 1999

 

Доклади
 • Прокуратурата в изпълнителната власт, НБУ, 2014
 • Правната концепция на Х. Харт, семинар на СУ, Китен, 2012
 • Правната философия на Х. Харт, семинар - СУ "Кл. Охридски", 2002