Монографии
 • ГЕОИКОНОМИКС. ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. КНИГА ПЪРВА, 2010

 

Студии
 • Новото "време разделно" и съдбата на българския ГеоКод, Международни отношения, кн.5- 6, 2017
 • Проблеми на Европейския съюз, Геополитика, кн. 1, 2009
 • Проблеми на Европейския съюз, Геополитика, кн. 3,4,5,6, 2008

 

Статии
 • Кодираността на социумите (втора част), сп. Бизнес посоки, 2019
 • Кодираността на социумите (първа част): , Бизнеспосоки, бр. 1, 2019
 • Глобализацията - геополитика за доминиране, Геополитика, бр. 4, 2018
 • Предстои ли геополитическо преструктуриране на света: реалности и заблуди, сп. Международни отношения, бр.3, 2017, 2017
 • Възможна ли е евразийска алтернатива в евентуален следкризисен период, Сборник с доклади. УНСС. Межд. конференция - Равда, 2015
 • Формиращото се евразийско геоик. пространство и новите предизвикателства в глобалната икономика, сп. Геополитика, кн. 6 , 2015
 • Формиращото се евразийско пространство и новите предизвикателства в глобалната икономика, в. Геополитика, бр. 6, 2015
 • План "Европа 2020", Радио Хоризонт, 03.04.2014, 2014
 • Демографската катастрофа - най-важният проблем на България, Сп. Летописи - БАНИ, кн. 2, 2014
 • България в капана на енергейните монополи, сп. Международни отношения, кн.5-6, 2014
 • План Европа 2020, Интервю по радио Хоризант (3.4.2014), 2014
 • Българският икономически преход - в задънена улица, сп. Български икономически преглед, кн.1, 2013
 • Бъдещето на икономическите кризи, Сборник, Междунарона конференция "Глобалната криза и България" 2012, 2012
 • Еврозоната: проблеми и перспективи, сп. Бизнеспосоки, бр. 1, 2011
 • Феноменът "геополитическа" агентура", сп. Геополитика, кн. 4, 2011
 • БРИК като нова геополитическа и геоикономическа реалност, сп. Геополитика, кн.4, 2010
 • Новата стратегияу на ЕС "Европа 2020". Критични аспекти, сп. Бизнеспосоки, бр. 1, 2010
 • Геополитика и геоикономика на тероризма и антитероризма , сп. Геополитика, кн. 2, 2009
 • Политикономически аспекти на глобалната криза, сп. Геополитика, кн. 3, 2009
 • Кохезионната политика на ЕС: тенднеции и проблеми на наднационално, национално и субнационално равнище., сп. Международни отношения, кн. 5-6, 2008
 • Европейская альтернатива Болгарии, сп. Бизнес Контакты, август-октябрь, 2007
 • Геополитика и геоикономика на пазарния фундаментализъм, сп. Геополитика, кн. 6, 2007
 • Европейската конституция - геополитически въпрос на ЕС, сп. Геополитика, кн. 5, 2007
 • Проблемите на субнационалното равнище в ЕС, сп. Бизнеспосоки, кн.3, 2007
 • Оперативните програми и усвояването на средства от ЕС, сп. Бизнеспосоки, кн.1, 2007
 • Проблеми на икономическото развитие и усвояването на средства от ЕС, сп. Международни отношения, кн. 3, 2006
 • България- член на ЕС: първите (гео)предизвикателства, сп. Геополитика, кн. 5, 2006
 • За икономическте (и туристически) алтернативи на България в ЕС, сп. Пирински кножовни листа, кн.2, 2006
 • Може ли България да има геоикономическа визия?, сп. Ново време, кн. 6, 2005
 • Социально-геополитическая панорама планеты: болгарский ракурс (рец.), сп. МЭМО, кн. 5, 2005
 • Голямата геополитика на глобалния тероризъм, сп. Ново време, кн. 2, , 2005
 • Европейската регионална политика и България., Годишник на БСУ, 2005
 • Основни тенденции на 21 век, сп. Ново време, кн. 2, 2004
 • Има ли друга алтернатива освен експертно-ориентиран модел?, в. Икономически живот, бр. 50 , в. Икономически живот, бр.50, 2004, 2004
 • Възможна ли е планетарна хармония, сп. Мениджър, кн. 1 , 2004
 • Геоикономическстс доктрина на България, в. Икономически живот, бр. 48, 2004

 

Доклади
 • България:геополитическа и геоикономическа прогноза в началото на 21 век, сп. Геополитика, бр.4, 2017р доклад от конференция, 2017
 • Обединителни и интеграционни процеси в в евразийското пространство: тенденции и проблеми, БСУ -Международна конференция, 2015
 • Възможна ли е евразийска алтернатива в евентуален следкризисен период, УНСС- Сборник. Международна конференция , 2015
 • Възможно ли е българско икономическо възраждане, Международна конференция - БАНИ, 2014
 • Реиндустриализация или неоиндустриализация, БСУ- международна конференция, 2014
 • Компресия на времето и пространството и глобалната криза, Международна конференция " 90 години Евразия", Фабер,, 2012
 • Бъдещето на икономическите кризи. Сборник. Международна конференция "Глобалната криза и България", Фондация "Човещина", С.2012, ISBN 978-954-9865-14-1, 2012
 • Философия. Геополитика. Бъдеще. Международна конференция "90 години от образуване на Съюз Евразия. "Компресия на времето и пространството и глобалната икономика.", Сборник. Изд. ФАБЕР, С., .2011, 2012
 • Платонизмът и икономическата наука, БСУ. Международна конференция. Сборник, 2011
 • Глобалния климатичен проблем и политиката на ЕС, БСУ. Международна конференция. Сборник, 2010
 • Глобалната икономическа криза - ново предизвикателство за икономическата сигурност на ЕС, БСУ. Международна конференция. Сборник, 2009
 • Третият път и глобалния свят, ВСУ. Международна конференция. Сборник, 2008
 • Алтернативата на на глобалния свят, Варненски свободен университет. Сборник "Толерантност и нетърпимост в МО", 2007
 • Болгария-Россия-ЕС: проблемы и альтернативы, Икономически институт на БАН, , 2007
 • Алтернативата на глобалния свят, Варненски свобеден университет. Межд. конференция, 2007
 • Матрицата на глобалния свят, ВСУ. Международна конференция. Сборник, 2007
 • Лисабонската стратегия и икономиката на България, Бургаски свободен университет. Международна конференция. Сборник, 2007
 • България-Русия през призмата на Европейски съюз, Икономически инстуитут на БАН, Сборник, 2007
 • България: локална, регионална, глобална, Варненски свободен университет, Международна конференция, Сборник, 2006
 • Някои проблемни аспекти на членството на България в ЕС, Бургаски свободен институт. Международна конференция, Сборник, 2006
 • Геоикономика на миграцията, Международна конференция "Предизвикателставата на глобализма", София, 2005
 • Възможно ли е българско икономическо възраждане, Сборник. Международна конференция, БАНИ, 2005
 • Геополитически сценарии и "съдбата на глобалния тероризъм", ВСУ, Международна конференция, Сборник, 2005
 • Европейската геополитика и славянството, Межд. конф. "Предизв. на 21 век"-ВСУ Варна, 2004
 • Икономическите връзки между България и Русия , Международна конференция, София, 2003, 2003

 

Учебници и помагала
 • Европейска икономическа интеграция. Индустреална и монетарна евроинтеграция, 2008
 • Европейска икономическа интеграция. Основи на евроинтеграцията, 2007
 • Евроинтеграция: България и европейски съюз ( присъединяване и членство), 2006
 • България -Европейски съюз (част първа). Брошура N 542, 2006
 • България -Европейски съюз (втора част). Брошура N 543, 2006
 • Европейска искономическа интеграция. част трета. България -ЕС, 2006

 

Цитирания
 • Б. Манов. Евразийството в България, 2014
 • Нако Стефанов "Иновационно развитие на страните от Изтожчна Азия+. Иновационно развитие на страните от Източна Азия, сп. Международни отношения, кн. 4, 2013, 2013
 • проф. д-р Владимир Чуков. Нов труд по проблемите на глабалната геоикономика, 2012
 • проф. д-р на п.н., д-р на и.н. Петко Ганчев. , 2012
 • доц. Сава димов. , 2012
 • доц. д-р Борис Манов. Евразийство Н.С. Трубецкого Л. Н. Гумилев - взгляд из Болгарии, стр. 381, 2012
 • доц. д-р Сава Димов. , 2012