Доклади
 • Присъединяването на България към Европейския съюз - проблеми, предизвикателства, перспективи, 2006
 • Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията, международна конференция, 2004
 • Новата идея в образованието, Юбилейна конф. БСУ, 2001
 • Промените в ЗВО и ефективните управленски структури на университет, ВСУ, 2000
 • Economic Environment and Human Rights, конф. на Юнеско, Австрия, 1998

 

Учебници и помагала
 • Икономика, 2010
 • Макроикономика, 2009
 • Макроикономика, 2004
 • Макроикономика, 2003
 • Макроикономика, 2001
 • Макроикономика, 2000
 • Основи на икономическата теория, 1999

 

Научно-изследователски проекти
 • Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България, Фонд Научни изследвания на МОМН, МОМН
 • Аватар, международен, европейски, Секторна програма "Коменски"
 • Обучение по сигурност в туризма, международен, европейски, секторна програма Леонардо да Винчи
 • KeyShop – нова култура на ученето, международен, секторна програма "Грюндвиг"
 • Регионална иновационна стратегия на Югоизточен планов район, международен,
 • Взаимодействие на общината с военна база, разположена на нейна територия, международен, У-т на Джексънвил,САЩ
 • My place, you place, our place, международен, Държавен департамент САЩ
 • Вевеждане на алтернативни методи за третиране на лишените от свобода, междунар, Темпус
 • Изграждане на мрежа за обучение на кадрите от местната власт, междунар, Темпус
 • Политически нагласи на населението от Бургаска област, , БСУ
 • участие в проект по Archimed PL961060 Advanced multimedia system architectures, межд. проект,
 • участие в проект по TRIAL-изгр.на Център за подпом. на малкия и средн. бизнес, межд. проект, Know How Fund
 • Социално-икономически монитор на община Бургас, , БСУ
 • Социално-икономически монитор на община Сливен, , община Сливен
 • Създаване на система за управление на университет, международен, Темпус