Покана за избор на „Експерт образователни дейности“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030"

 

ПОКАНА

за избор на „Експерт образователни дейности“ за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища , на програми с дигитално образователно съдържание и разработване на дигитално образователно съдържание

по проект

BG05M2ОP001-2.016-0004-C01,

 "Икономическото образование в България 2030"

 

Уважаеми колеги,

С настоящата покана каним експерти образователни дейности в следните области: “Международни икономически отношения“ и „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“ да вземат участие в реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, програми с дигитално образователно съдържание и разработване на дигитално образователно съдържание в професионални направления 3.8 Икономика и 1.2. Педагогика.

Образователните програми постигат баланс между различните видове компетентности, към въвеждане на хибридни дисциплини, които включват преподаватели от различни области и професионални направления, вкл. от практиката. Програмите предвиждат система за актуализация и динамично съответствие с актуалните тенденции и изисквания на пазара на труда и планиране на приема на студенти, провеждането на студентски стажове и практики, както и включване на специалисти от практиката за осъществяване на преподавателска дейност. Предвижда се въвеждане на иновативни форми на преподаване и обучение и проблемно базирано обучение. Тези програми също предвиждат въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност. Това ще касае разработване на рамка от компетентности (компетентностен профил на специалността), който дефинира т.н. "резултати от ученето" (знания, умения и компетентности), които трябва да се усвоят и демонстрират от обучаваните след завършване на учебния процес (това, което учащият знае, разбира и е в състояние да направи при завършване на учебния процес). Ще бъдат разработени критерии (стандарти), инструменти и механизми за оценка и валидиране на резултатите от ученето.

Съвместната бакалавърска програма по „Международни икономически отношения“ в професионално направление 3.8 Икономика и съвместната магистърска програма “Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“ в професионално направление 1.2. Педагогика ще се провеждат в смесена форма на обучение (в електронна среда и присъствено). Като част от обучението по тези специалности ще трябва бъдат включени и интерактивни упражнения в електронна среда.

Заинтересованите лица за включване като експерти по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, на програми с дигитално образователно съдържание и разработване на дигитално образователно съдържание в изпълнението на проекта, трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. За дейностите, свързани с програмата „Международни икономически отношения“ - опит в обучение в областта на международните икономически отношения. Минимално изискване – проведени минимум две обучения на студенти, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание и обучение в дигитална среда.
  2. За дейностите, свързани с програмата „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“ - опит в реализирането на обучения предприемачество в началното и предучилищното образование. Минимално изискване – проведени минимум две обучения на студенти, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание.

Всеки заинтересован за включване като експерт образователни дейности трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: vessi@bfu.bg  в срок до 15 март 2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл:  vessi@bfu.bg.

 

01.03.2022 г.

Гр. Бургас

 

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.