Покана за избор на „Експерт образователни дейности“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

 

ПОКАНА

за избор на „Експерт образователни дейности“ за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение  и разработване на дигитално образователно съдържание

по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана каним експерти образователни дейности в следните области: “Морско право и развитие на морските територии“, „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“, „Авиационен мениджмънт“, „Електронизация и комуникация за възобновяеми енергийни източници“, както и по съвместните програми „Кръгова икономика“ и по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ да вземат участие в реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение  и разработване на дигитално образователно съдържание в  професионални направления 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника и 3.7 Администрация и управление.

Образователните програми постигат баланс между различните видове компетентности, въвеждат  хибридни дисциплини, които включват преподаватели от различни области и професионални направления, вкл. от практиката. Програмите предвиждат система за актуализация и динамично съответствие с актуалните тенденции и изисквания на пазара на труда и планиране на приема на студенти, провеждането на студентски стажове и практики, както и включване на специалисти от практиката за осъществяване на преподавателска дейност. Предвижда се въвеждане на иновативни форми на преподаване и обучение и проблемно базирано обучение. Тези програми също предвиждат въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност. Това ще касае разработване на рамка от компетентности (компетентностен профил на специалността), който дефинира т.н. "резултати от ученето" (знания, умения и компетентности), които трябва да се усвоят и демонстрират от обучаваните след завършване на учебния процес (това, което учащият знае, разбира и е в състояние да направи при завършване на учебния процес). Ще бъдат разработени критерии (стандарти), инструменти и механизми за оценка и валидиране на резултатите от ученето.

Съвместните магистърски програми „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и 3.7 Администрация и управление, както и магистърските програми “Морско право и развитие на морските територии“, „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“, „Авиационен мениджмънт“, „Електронизация и комуникация за възобновяеми енергийни източници“ от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника и 3.7 Администрация и управление ще се проведат в смесена форма на обучение (в електронна среда и присъствено). Като част от обучението по тези специалности ще трябва бъдат включени и интерактивни упражнения в електронна среда.

Заинтересованите лица за включване като „Експерт образователни дейности“ при изпълнение на дейности по този проект  трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. За дейностите, свързани с програмата „Морско право и развитие на морските територии“ - опит в обучение в областта на морското право и развитието на морските територии. Минимално изискване – проведени минимум две обучения на студенти, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание и обучение в дигитална среда.
  2. За дейностите, свързани с програмата „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“ - опит в реализирането на обучения по проектиране и управление на въздушни и морски дронове. Минимално изискване – проведени минимум две обучения на студенти, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание.
  3. За дейностите, свързани с програмата „Авиационен мениджмънт“ - опит в реализирането на обучения по авиационния мениджмънт. Минимално изискване – проведени минимум две обучения, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание.
  4. За дейностите, свързани с програмата „Електронизация и комуникация за възобновяеми енергийни източници“ - опит в реализирането на обучения по електронизация и комуникация за възобновяеми енергийни източници. Минимално изискване – проведени минимум две обучения, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание.
  5. За дейностите, свързани с програмата „Кръгова икономика“ - опит в реализирането на обучения по кръгова икономика. Минимално изискване – проведени минимум две обучения, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание.
  6. За дейностите, свързани с програмата „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ - опит в реализирането на обучения по сигурност на стратегически инфраструктури и производства. Минимално изискване – проведени минимум две обучения, свързани с тематиката или професионалното направление. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за разработване на дигитално учебно съдържание.

Всеки заинтересован за включване като „Експерт образователни дейности“, трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: vessi@bfu.bg  в срок до 15.04.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции може да се зададат на е-мейл: vessi@bfu.bg .

 

15.03.2022 г.

гр. Бургас

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.