Покана за участие в обучение по дигитални умения по проект "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

 

ПОКАНА

за участие в обучение по дигитални умения по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана каним преподаватели да вземат участие като обучаеми по дигитални умения за разработване на електронни учебни курсове. Обучението е част от планираните дейности за разработване на новите учебни програми и цялостните дигитални курсове. Предвижда се въвеждане на иновативни форми на преподаване и обучение и проблемно базирано обучение в дигитална среда. Ще бъдат представени виртуални среди за обучение и в частност платформата Moodle, както и разработването на курсове, ресурси и дейности и средства за следене и оценяване напредъка на обучаемите. Ще бъде разгледано разработването на обучително видео и интерактивни ресурси за обучение.

Обучението ще се проведе в присъствена форма на обучение. Като част от обучението по тези специалности ще трябва бъдат включени и интерактивни упражнения в електронна среда.

Периодът на изпълнение на обучителните дейности е от 30.05 2022 до 10.06.2022 г. В сградата на БСУ. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Всеки заинтересован за включване като обучаем трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване на е-мейл: vessi@bfu.bg  в срок до 25.05.2022 г. Допълнителни въпроси относно кандидатстването за обучението може да се зададат на е-мейл: vessi@bfu.bg.

 

10.05.2022 г.

гр. Бургас

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.