Приключили процедури

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Информатика и компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране)“ 4.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Информатика и компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране)“ 4.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Янислав Желев Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г. Рецензия от акад. дмн Иван Попчев Рецензия от проф. д-р…

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Наказателнопроцесуално право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Наказателнопроцесуално право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Мила Иванова-Господинова. Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г. Рецензия от проф. дюн Маргарита Чинова Рецензия от проф. дюн Георги Митов Становище от проф.…

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Криминалистика)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Криминалистика)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. Резюме на трудовете на гл. ас. д-р Христо Павлов. Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г. Рецензия от проф. дюн Костадин Бобев Рецензия от проф. д-р Евгения Коцева-Владимирова Становище от проф.…

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Право (Административно право и процес)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Право (Административно право и процес)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. Резюме на трудовете на д-р доц. д-р Мария Нейкова. Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г. Рецензия от проф. д-р Александър Воденичаров Рецензия от проф. д-р Христина Балабанова…

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Наказателно право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Наказателно право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. Резюме на трудовете на гл. ас. д-р Славка Димитрова-Симеонова. Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г. Рецензия от проф. д-р Момяна Гунева Рецензия от проф. дюн Боян Станков Становище от…

Kонкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на индустрията и услугите), обявен в ДВ, бр. 30/3.04.2018 г.

Kонкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на индустрията и услугите), обявен в ДВ, бр. 30/3.04.2018 г. Резюме на трудовете на доц. д-р Юлия Йоргова Дата на публикуване в сайта: 26.07.2018 г. Рецензия от проф. д-р Мария Йосифова Андреева Рецензия от проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова…

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г.

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Пламен Ангелов. Дата на публикуване в сайта: 22.02.2018 г. Рецензия от проф. дтн Андон Лазаров Рецензия отпроф. дтн Христо Христов Становище от проф.…

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83 / 17 октомври 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Зорница Ганева. Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г. Рецензия  от проф. д-р…

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Обща психология - психология на личността)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Обща психология - психология на личността)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г. Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Красимира Минева. Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г. Рецензия от проф. д-р Румяна Божинова – Манова Рецензия от доц.…

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83 / 17 октомври 2017 г. Резюме на трудовете на доц.ас. д-р Йонка Балтаджиева. Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г. Рецензия от проф. дпсн Иван Димитров Рецензия от проф. Милка Василева Рецензия…