Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)", 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Гражданско и семейно право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.04.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 12.05.2017 г.