Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83 / 17 октомври 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 28.01.2018 г.