Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”

Бургаският свободен университет е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

1. Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 

2. Покана за избор на експерти - експерт образователни дейности - координатор; икономист - финансист; експерт образователни дейности - методолог; ИТ експерт.

3. Покана за избор на експерти образователни дейности в следните области: “Международни икономически отношения“ и „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“

4. Покана за участие в придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения

5. Процедура за избор на изпълнител с публична покана за организиране и провеждане на кариерни борси в Бургаския свободен по проект „Икономическото образование в България 2030“ - BGO5M2OP001-2.016-0004-СО1

6. Покана за избор на "Експерт образователни дейности" за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание и разработване на дигитално образователно съдържание.
Заявление за кандидатстване.

7. Покана за обучение на студенти за меки умения

8. Покана за обучение на студенти за предприемачески умения

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.