Процедура за избор на изпълнител с публична покана по проект "МИKС-ИП" за закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална учебна стая и за дигитална лаборатория

Бургаският свободен университет – водеща организация в проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: “Закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална учебна стая – 3 бр.“ и „Закупуване на софтуер/права за ползване на софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална лаборатория – 3 бр“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

 

Приложените документи са както следва:

 

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.