Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160

Бургаският свободен университет – партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, обзавеждане и софтуер за дигитална учебна стая по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”.

Приложените документи са както следва:

Процедурата за избор на изпълнител, е въз основа на публикуваната публична покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (на адрес: https://eumis2020.government.bg/ )

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.