Процедура за избор на изпълнител с публична покана за организиране и провеждане на кариерни борси в Бургаския свободен по проект „Икономическото образование в България 2030“ - BGO5M2OP001-2.016-0004-СО1

Бургаският свободен университет – партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура с публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на кариерни борси в Бургаския свободен университет по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”.

Приложените документи са както следва:

Процедурата за избор на изпълнител, е въз основа на публикуваната публична покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (на адрес: https://eumis2020.government.bg/ )

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.