Покана за участие в придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“

 

ПОКАНА

за участие в придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология с продължителност 80 академични часа

по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана каним преподавателите от БСУ да вземат участие като обучаеми за придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология по английски език. В обучението могат да се включат  преподаватели от БСУ, които участват в дейности и обучение на студенти от специалности в някое от следните професионални направления:

  • 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
  • 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Обучението в рамките на 80 академични часа е част от планираните дейности за продължаващо обучение с цел повишаване квалификацията на преподавателите.  По време на обучението ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за придобиване/усъвършенстване на комуникативните Ви умения  по английски език. Обучението има за цел да развие компетенциите на обучаемите да преподават успешно на английски език, както и да общуват активно с говорна реч. Включени са дейности за четене, слушане с разбиране, водене на разговор и делова кореспонденция, креативно писане, ролеви игри, казуси и др.

Обучението ще се проведе в присъствена форма на обучение в сградата на БСУ, зала 220.

Периодът на изпълнение на обучителните дейности е от 12.07.2022 г. до 15.12.2022  г. Конкретният график за провеждане на обучението ще бъде обявен допълнително след избора на обучители и обучаеми.

Всеки заинтересован за включване като обучаем трябва да изпрати заявление за кандидатстване на е-мейл: vessi@bfu.bg  в срок до 30.06.2022 г. Допълнителни въпроси относно кандидатстването за обучението може да се зададат на е-мейл: vessi@bfu.bg.

15.06.2022 г.

гр. Бургас

 

 

--------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg---------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.