Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ

На 29.01.2015 г. от 14.00 часа в зала 208 ще се проведе Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2014 г.

Ще бъдат представени проектите, по които БСУ е бил бенефициент на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентоспособност на българската икономика“, Еразъм Интензивни програми, Учене през целия живот, Еразъм Мундус и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти. Ще се покажат резултатите на БСУ като доставчик на услуги по обществени поръчки на други бенефициенти.

Ще бъде представена изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.

Научният форум ще бъде излъчван онлайн и може да бъде наблюдаван ТУК! 

Програма