Кандидатствайте за евростипендии – до 15 януари

Кандидатстването за стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, започва на 28.11.2016 г. и ще продължи до 15.01.2017 г.  

Кандидатстването е онлайн в сайта на проекта. Разпечатаните формуляри се подават в стая 19 в БСУ. 

Стипендиите са два вида – за успех и за специални постижения.

  • За стипендия за успех могат да кандидатстват студентите от редовно обучение на специалностите в Центъра по информатика и технически науки.
  • За стипендия за специални постижения могат да кандидатстват студентите от редовно обучение на всички специалности, които имат участие в научни или практически разработки или форуми. Студентите, записани в първи курс, ще могат да кандидатстват от следващия (втория семестър).

Подробна информация за условията и реда на кандидатстване може да намерите в интернет страницата на БСУ, раздел Студентски стипендии, както и в сайта на проекта.

За контакти:
Димитричка Цонева
тел.: + 359 56 900 449
БСУ, стая 19
delovod@bfu.bg