Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 13 ноември 2019 г. от 8.00 часа в зала 422.
Лектори - проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Красимир Коев.

Курсистите да внесат такса в размер на 120 лв. в срок  до 12.11.2019 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева, тел. 056/ 900 420