Квалификационен курс на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика”

Департаментът за квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти и Лаборатория за психологически, педагогически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика”.
Курсът е с продължителност 32 учебни часа (16 присъствена форма+16 дистанционна форма). Лектор ще бъде доц. д-р Пепа Митева, преподавател в БСУ, образователна програма по Педагогика.
Обучението ще се проведе в зала 418 на:
26.01. от 9.00 до 16.30 часа;
27.01. от 9 до 16.30 часа.
Участниците в квалификационния курс ще получават сертификат/ удостоверение за  2 кредита по Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Такса за обучението – 180 лева ((в цената са включени работни материали и сертификат/удостоверение). Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 20.01.2019 година.
Допълнителна информация – pepa_miteva@abv.bg, доц. д-р Пепа Митева