Магистърски програми на английски език в БСУ

За учебната 2015/16 г. ЦИУН обявява прием в две нови магистърски програми с преподаване на английски език. Учебните планове на специалностите „Бизнес администрация (международен бизнес)” (Business Administration – International Business) и „Маркетинг и дигитални комуникации” (Marketing and Digital Communications) са съобразени с тези на водещи университети. За завършилите професионални направления 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” продължителността на обучение е една година и завършва с дипломна работа. С това Центърът се стреми да отговори на тенденцията за предлагане на обучение на чужд език в българските университети, както и да подготви специалисти с квалификация, отговаряща на изискванията на съвременния бизнес. Повече информация за специалностите и условията на прием може да намерите тук.