Научна конференция Право и сигурност в БСУ

Научна конференция Право и сигурност в БСУ

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет,  Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Варненският свободен университет (ВСУ) и Съюзът на юристите в България организират научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”, която ще се проведе в БСУ в периода 7-8 октомври 2022 г. В рамките на конференцията ще бъдат обособени четири панела:

  1. Здравна сигурност;
  2. Сигурност и политика на Европейския съюз;
  3. Гражданскоправни, административни  и наказателноправни аспекти на сигурността;
  4. Социално-икономически аспекти на  сигурността.

В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и чужбина. Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД .

Работните езици ще бъдат български, руски и английски.

Таксата правоучастие е в размер на 90 лв., а при ранна регистрация – до 15 септември – 70 лв. Таксата включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали. За придружаващите гости е предвидена допълнителна програма.

Очакваме Ви в Бургас!

                                                                   Проф. д.н. М. Нейкова

                                                                   Декан на ЦЮН