"Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието"

Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие.

"Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" 

12-14 юни 2015 г. 

 

Научни направления:

Работни езици на конференцията:

 • български 
 • английски 
 • руски

Организационен комитет:

Председател: 

 • Проф. д-р Петко Чобанов

Зам.-председател:

 • проф.д-р Милен Балтов

Членове: 

 • проф. дпн Галя Христозова
 • доц. д-р Евелина Динева       
 • проф. д-р Васил Янков
 • проф. д-р Момяна Гунева
 • доц. д-р Радостин Долчинков
 • доц. д-р Мария Алексиева
 • проф. д-р Силви Чернев
 • проф. д-р Лина Анастасова
 • проф. д-р Даниела Орозова
 • доц. д-р Йонка Балтаджиева
 • доц. д-р Камен Сейменлийски
 • проф. д-р Димитър Юдов

Научен съвет:

 • Проф. д-р Петко Чобанов
 • Проф. дпн Галя Христозова
 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Димитър Юдов
 • Проф. д-р Силви Чернев
 • Проф. д-р Лина Анастасова
 • Проф. д-р Даниела Орозова
 • Доц. дмн Иванка Стамова
 • Доц. д-р Евелина Динева
 • Доц. д-р Радостин Долчинков
 • Доц. д-р Йонка Балтаджиева
 • Доц. д-р Сава Димов

 Информация за участниците 

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 30 май 2015 г.
 • Заплащане на такса при ранно записване – 30 май 2015 г.
 • Заплащане на такса при късно записване – в деня на конференцията
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 31 май 2015 г.

Регистрация  (включваща и анотация) за участие в конференцията и предаването на самите доклади се прави само електронно, през съответната форма на линка на Конференцията, изнесен на страница на Университета ( Регистрация  )
Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията (на база на анотацията, при участие с доклад) на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи (пет машинописни реда) и да отговарят на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите.Докладите и представяните казуси на проекти и фирми/организации следва да се изпратят на conf@bfu.bg ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.

Изисквания за оформяне на докладите:
Пълният текст на докладите да не надвишава 3 000 думи /макс. 8 страници/, вкл. фигурите и таблиците.
Текстовата част на докладите да бъде подготвена за отпечатване на WinWord или AdobePageMaker, с единично междуредово разстояние. Да сеизползва шрифт “Times New Roman”, с големина на символите 10 pt, Normal. При наличие на схеми и таблици да бъдат във формат cdr или esp/текстови формат/. Максимално печатно поле за схеми и таблици – основа 122 мм, височина 178мм.
Докладите да се оформят по следния начин: заглавие - с главни букви, 12pt. (Center, Bold), празен ред, имена на авторите(Center, Bold), 10pt., празенред; заглавие на англ. език -с главни букви(Center, Bold), 12pt, празен ред, имена на авторите на англ. език (Center, Bold), 10pt., празен ред*;анотация - до 5 реда и ключови думи (Italic), 2 празни реда; анотация на англ. език до 5 реда и ключови думи на англ. език (Italic), 2 празни реда*;текст на доклада – докладите да съдържат увод, същинска част, с резултати, изводи, литература; фигурите и таблиците да са включени в текста;данни за автора - трите имена, академична длъжност и научна степен, организация, телефон и e-mail адрес - в рубриката “За контакти”.
За публикациите на англ. език, не се налага превод на български език.
Такси за правоучастие:
Таксата за правоучастие е 90 лв. (90 евро за чуждестранен участник), преведени по сметка на БСУ: BAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF,
Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция ХОРИЗОНТИ; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на
регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението. Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.
БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 30 май 2015 г.) – 70 лв. (70 евро);
 • За заплащане на такса, за включване на допълнителен доклад на участника – по 25 лв. (25 евро) за всеки от допълнителните доклади.

Регистрация 

 

Информация за хотели:

хотел БСУ 
Гр. Бургас, ул. „Вардар“ 34а
Тел.: 056 900 580
Факс: 056 900 581
E-mail: hotel@bfu.bg

хотел Мираж 
Гр. Бургас, к-с „Славейков” 93
Тел: 056 880 888, 056 910 160
Факс: 056 881 315

хотел Aква 
Гр. Бургас, бул. „Демокрация“, комплекс Лазур
Тел.: 056 833 535
Факс: 056 833 551
E-mail: burgas@aquahotels.com

хотел Драма 
Гр. Бургас, ул. "Драма" 10
Тел: 056 801 617, 056 803 286
Е-mail: hoteldrama@abv.bg

хотел Атаген 
Гр. Бургас, „ул. ”Сан Стефано” №129
Тел: 056 812 218
Факс: 056 812 216
E-mail: hotel_atagen@abv.bg