Нова магистърска програма в ЦИТН

Нова магистърска програма в ЦИТН

Центърът по информатика и технически науки  организира обучение в нова магистърска програма "Техническа безопасност и противопожарна техника".
За магистърската програма по Техническа безопасност и противопожарна техника могат да кандидатстват всички, завършили инженерни специалности в страната и в чужбина.

Във всички магистърски програми с инженерен профил в ЦИТН могат да кандидатстват и завършилите специалности в неинженерни  професионални направления. За тях обучението е 5 семестъра (2,5 години).
За информация:
БСУ, стая 19, Димитричка Цонева,  e-mail delovod@bfu.bg , тел. 056 900 449,стая 21,
Златина Николова, e-mail nikolovazl@bfu.bg, тел. 056 900 454, стая 24