Събития

ЦИТН с акредитация на докторска програма по Информатика и компютърни науки

НАОА към МС присъди висока оценка за обучението в образователно-квалификационна степен „Доктор“  - 9.07 (с най-високия шестгодишен срок на акредитация) в направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Високите акредитационни оценки в професионално направление  Информатика и компютърни науки  са  за качеството на обучение, за добре структурираните и актуални учебни планове, за…

ЦХН с акредитация и на докторска програма по Педагогика

Обучението ще се осъществява от академичната 2018/2019 година.

Проект InnoPlatform - работна среща в БСУ

Проект InnoPlatform - работна среща в БСУ

На 3 и 4 юли 2018 г. в БСУ се проведе третата транснационална работна среща по проект Платформа за иновации и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на малките и средни предприятия в страните от Балканския регион и Средиземноморието (InnoPlatform) по програма Интеррег, Балкани-Средиземно море.

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ

На 19.05.2018г., в БСУ се проведе осмото издание на Междууниверситетското състезание за решаване на гражданскоправен казус.

Държавна агенция „Национална сигурност“ с лекция в БСУ

Директорът на  дирекция „Човешки ресурси“ в ДАНС София Ралица Стоянова и нейният екип Валентин Павлов и Красимир Василев се срещнаха със студентите и преподавателите от ЦЮН.

Първа публична защита на дисертационен труд в БСУ

Първа публична защита на дисертационен труд в БСУ

Автор на дисертационния труд „Информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователната индустрия“ е  Галина Стоянова.

Националният статистически институт с презентация в БСУ

Националният статистически институт с презентация в БСУ

Студентите от ЦИУН се запознаха с дейността на НСИ в своеобразен час по статистика с преподавател доц. д-р Е. Николова.

БСУ с награда за студенти в областта на журналистиката

БСУ с награда за студенти в областта на журналистиката

На 10 май 2018 г. в София Фондация „Димитър Цонев“ раздаде за първи път награди в подкрепа на качествената българска журналистика.

Хакатон под патронажа на комисар Мария Габриел в БСУ

Хакатон под патронажа на комисар Мария Габриел в БСУ

Всички участници са освободени от таксата за правоучастие, а за учениците, студентите и докторанти от гимназии и висши училища от София Столична община покрива всички разходи по транспорта, настаняването и храната на първите 20 регистрирани.

Връчване дипломите на випуск 2018 на БСУ

Участие в церемонията ще вземат само предварително регистрираните абсолвенти.