Панорама на средното образование и Кариерна борса в БСУ

Панорама на средното образование и Кариерна борса в БСУ

На 10 и 11 май 2023 в Бургаския свободен университет ще се проведат "Панорама на средното образование“ и Кариерна борса за студенти от професионално направление "Педагогика". Панорамата на средното образование е събитие, което се превърна в съвместна традиция на Регионалното управление на образованието в гр. Бургас и на Бургаския свободен университет, който е домакин на  изложението на средните училища в Бургас. Форумът се провежда за десета поредна година. В тазгодишното издание с логистична помощ  ще се включат и студентите от Клуб "Мисия учител". Целта е да се информират кандидат-гимназистите и техните родители за специалностите, по които се извършва обучение в средните училища в област Бургас, както и да бъдат представени възможностите за кариерно развитие в областта на образованието пред студентите.

В събитието ще се включат училища от област Бургас. Новост тази година е кариерната борса, която цели среща на студенти с потенциалните работодатели в системата на образованието. тя се организира по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.