Първа публична защита на дисертационен труд в БСУ

Първа публична защита на дисертационен труд в БСУ

На 20.04. 2018  година се проведе първата публична защита на дисертация в Бургаския свободен университет. Тя е по акредитирана докторска програма 3.8  Икономика - „Икономика и управление (индустрия)“ към Центъра по икономически и управленски науки. Автор на дисертационния труд „Информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователната индустрия“ е дисертант Галина Стоянова. Тя изложи целите на научното изследване, защитаваната докторантска теза, постигнатите приноси и разработения симулационен модел. Петчленното жури в състав: проф. д-р Васил Янков; проф. д-р Сава Димов; проф. д.ик.н. Нено Павлов; доц. д-р Ирена Маркова и  проф. д.ик.н. Марин Нейков с пълно единодушие гласува за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Галина Стоянова. Честито!