Семинар за дистанционното обучение в ЦИУН

Семинар за дистанционното обучение в ЦИУН

На 26 май Центърът по икономически и управленски науки проведе семинар на тема „Дистанционно обучение в магистърски програми в ЦИУН“.Целта на семинара беше запознаване на академичния състав с промените в държавните изисквания относно обучението, провеждано в дистанционна форма. Участие взеха и г-жа Дарина Димитрова - пом.-ректор УД и акредитация и г-жа Елка Мавродиева – началник отдел „Информационно осигуряване“. Пом.-ректорът представи подробно новостите в Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, както и съответните промени в нормативната база на БСУ - Правилник за провеждане на дистанционна форма на обучение в БСУ, Стандарт за проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на електронни учебни дейности и ресурси, Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на обучение, Система за мониторинг и оценка на електронен курс и др.  Г-жа Мавродиева демонстрира работата на хранилището за дигитални ресурси на университетския Център за дистанционно обучение и показа как се архивира електронен курс, дейности и ресурси, свързани с изпитването и оценяването на студентите. На последвалата дискусия се изтъкна необходимостта от актуализиране на учебните програми и електронните курсове, така че те да отговорят на изискванията.

ЦИУН има успешен опит в провеждане на обучение в акредитираните магистърски програми в дистанционна форма „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Международни икономически отношения“ и „Маркетинг“ в ПН 3.8. Икономика и „Бизнес администрация“ в ПН 3.7. Администрация и управление.