“TEACHERS AHEAD” през Европейската нощ на учените в БСУ

“TEACHERS AHEAD” през Европейската нощ на учените в БСУ

На 27 ноември Бургаският свободен университет се включи за поредна година в отбелязването на Европейската нощ на учените с четири събития във виртуална среда – проектите „Иновативни методи за преподаване в онлайн среда на MoodleCloud и използване на H5P приложения“ и „Диагностика на мениджърските компетенции в България и Полша“, както и акциите по КОСТ (финансирани от Хоризонт 2020) „Мулридисциплинарни иновации за обществени промени“ и „Паневропейска мрежа за възобновяема енергия от моретата“. Събитията се проведоха в международно участие от 12 държави, с паралелно представяне и преводи на английски, италиански, испански, френски, полски и български език.

По проект „Преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование (TEACHERS AHEAD)“ по програма Еразъм + КД2, Стратегически партньорства се включиха партньорите от България БСУ и Профилираната гимназия с преподаване на романски езици „Г.С. Раковски“ – гр. Бургас, както и 5 организации от Италия, 1 от Испания, 1 от Франция и Университетът на Лийдс от Великобритания. По проекта на полската Оперативна програма „Развитие на знаниято и образованието“ БСУ е партньор на Варшавския университет по мениджмънт.

По проекта „TEACHERS AHEAD“, в който БСУ е партньор заедно с още 9 организации, всеки от партньорите организира и провежда предвидените проектни дейности онлайн - в поредица от уебинари и дейности, включващи самостоятелна работа по предварително зададени ресурси и създаване на краен продукт – обучителни ресурси, свързани с темите и целите на проекта.

Темата на първия уебинар, организиран и проведен от от БСУ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“ на 27.11.2020 г. бе използването на платформата „Moodle” за организиране на дистанционно обучение. Уебинарът бе открит от проф. д-р Милен Балтов - Зам.-ректор по НИД и МС на Бургаския свбоден университет.

Основният акцент беше върху интелектуалния продукт създаден от БСУ по проекта - курс за хибридно обучение в 3 отделни модула - разработване на дигитални обучителни ресурси на основата на метода „обърната класна стая”, създаване на благоприятна среда за технологично стимулиращо обучение, както и използването на новоразработения модул „H5P“ за създаване на интерактивни ресурси за обучение, с възможност за успешно прилагане в дистанционно обучение в електронна среда. В уебинара, който продължи до 21.30 ч. взеха участие 54 учители и университетски преподаватели от Италия, Испания, Франция, Великобритания, както и преподаватели от БСУ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“.

 

photo1 TA-27.11_.JPG
Photo 3 TA-27.11_.JPG
Photo 6 TA-27.11_.JPG