ЦХН с акредитация на докторски програми по Психология

От 2018 година в Центъра по хуманитарни науки на БСУ ще се осъществява обучение в две докторски програми от професионално направление Психология – Педагогическа и възрастова психология и Социална психология.
НАОА към МС присъди високи оценки за обучението в образователната и научна степен „Доктор“  за качеството на обучение, за добре структурираните и актуални учебни планове, за възможностите за научно-изследователска работа на бъдещите докторанти,  за високата квалификация на преподавателския състав и за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, и осигурените условия на материалната и на технологичната учебна среда.