Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Партниращи държави.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti

 

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.

Студенти, които вече са участвали в програма за мобилност в същата степен на своето обучение (програма „Учене през целия живот“, програма „Еразъм+“, програма „Еразмус Мундус“), ще имат по-нисък приоритет.

Студенти, които кандидатстват за осъществяване на мобилност в държавата на произхода си, ще имат по-нисък приоритет.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване: 23 октомври 2018 г.

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.

Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2018-2019 г. в следните университети:

Център по икономически и управленски науки

 

Държава и университет-партньор

Направление, квоти и продължителност

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург( http://www.sziu.ru/ )

041: Бизнес и администрация

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 4 месеца престой за всеки студент

Руски език B1

700 + 275 евро за пътни

За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

 

 

Център по хуманитарни науки

 

Държава и университет-партньор

Направление, квоти и продължителност

Ниво на чужд език

Грант (в евро на месец)

Русия

Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург (http://www.sziu.ru/ )

0313: Психология

0321: Журналистика и репортерство

2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 4 месеца престой за всеки студент

Руски език B1

700 + 275 евро за пътни

 

За контакти

Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg