Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в Програмни държави по договор № 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ във връзка с реализиране на дейностите по договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г. в Програмни държави.

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през летния семестър на учебната 2020-2021 г. или в началото на зимния семестър на учебната учебната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура по електронната поща. Класирането ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели/служители.

 

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2021 г.
 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя/служителя и институционалния Еразъм координатор в БСУ - изтегля се от тук;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя/служителя.

 

Критерии за подбор:

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да предоставят проект на програма за мобилност с цел обучение, одобрен от изпращащата и приемащата институция;
  • Да владеят езика на страната, в която ще се осъществи мобилността, или един от следните езици - английски, немски, френски, руски език;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към подобряване на уменията си и повишаване на квалификацията си;
  • Да са комуникативни.

 

За контакти:
Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg