Нова допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“

Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура по Договор № 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г. за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „Еразъм+“.

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента (recent graduates). Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма. Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на знание и специалността на студента/докторанта. Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността.

Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма „Еразъм +”.

Стажантите, които заминават да работят в рамките на Европа и близките позволени страни по програма Еразъм +, получават всеки месец Еразъм грант( 670 -720 евро), който се определя от стандарта на живот в държавата, в която се провежда стажа.

Студентската мобилност с цел практика се реализира директно от Бургаския свободен университет.

Студентът е длъжен сам да намери работната позиция, която трябва да съответства на специалността, по която той се обучава.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

 • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва практиката.
 • Преди началото на практиката да имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в степен „Бакалавър“.
 • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Много добър 4.50.
 • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
 • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност с цел практика.

Необходими документи:

 1.  За студентска мобилност с цел практика организирана и администрирана от Бургаския свободен университет:
 • Формуляр за кандидатстване
 • Писмо за намерение и писмо-покана, издадени от работодателя, на официална бланка с подпис и печат, с които се потвърждава приемането на студента на съответната стажантска позиция, обявена от работодателя.
 • Документ/сертификат за владеене на чужд език - минимум ниво B2.

Документите се подават електронно до отдел „Международно сътрудничество“ на имейл: gkirova@bfu.bg

Краен срок за кандидатстване:
10.08.2020 г. – за стажове през първия (зимен) семестър на академичната 2020/2021 г.

Процедура:

 • Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана и на интернет-страницата на БСУ. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.
 • Селектираните студенти подписват Споразумение за практика (Learning Agreement for traineeships), в което се описват подробно задълженията и дейностите на стажанта по време на практиката. Този документ се подписва от студента, университета и работодателя.
 • Подписва се споразумение между студента и БСУ за получаване на финансов грант. Подписват се декларация за защита на лични данни, декларация за предишно участие в програма Еразъм с цел обучение/практика, декларация за издаване на здравна европейска карта.
 • След завръщането си от стаж студентът трябва да представи следните документи:

        - Подписан договор за работа между студента и работодателя.
        - Сертификат от работодателя – с подпис и печат, на официална бланка на работодателя, по образец.
        - Learning Agreement for traineeships - оценка от работодателя за представянето на студента, с подпис и печат на работодателя.
        - Transcript of works – форма за оценка на стажа от страна на работодателя, по образец.
        - Документи за пътуването - билети, бордни карти или печат в международен паспорт.
        - Застраховки, които са направени преди пътуването в страната на стажа.
        - Онлайн отчет по образец за проведената практика от страна на студента.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКА

Студентите могат да намерят подходяща за тях практика на следните безплатни линкове и платформи за практики в Европа :

 

За контакти:
Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg