Съобщения по програма "Еразъм+"

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави през зимен семестър на академичната 2021/2022 година

БСУ обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през учебната 2021-2022 г.

Първа процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика в чужбина по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2021/2022 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел практика.

БСУ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за втория (летен) семестър на академичната 2021/2022 г.

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по допълнителна процедура по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по допълнителна процедура по Програма "ЕРАЗЪМ+" в Програмни държави

Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2021-2022 г. в Програмни държави по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078015; KA103/HE-01/10.08.2020 г.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през академичната 2021-2022 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в Програмни държави по договор № 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение.  

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Списък на одобрени участници в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор №2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г. за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Допълнителна процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор № 2019-1-BG01-KA103-061267; KA103/HE-13/09.07.2019 г.

Могат да кандидатстват всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през летния семестър на академичната 2020-2021 г. или зимния семестър на академичната 2021-2022 г.

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за летен стаж

Списък на одобрени студенти за участие в студентска мобилност с цел практика в Програмни държави за летен стаж през академичната 2020/2021 година.