Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение в Програмни държави по програма „Еразъм+“ КД 1 през първия семестър на академичната 2023-24 г.

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел обучение в Програмни държави по програма „Еразъм+“ КД1, по Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055954 И Договор № 2023-1-BG01-KA131-HED-000121090.

Всички преподаватели и служители, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност с цел обучение през първия семестър на академичната 2023-2024 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура по електронната поща. Класирането ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели/служители.

 

Краен срок за кандидатстване:

15 декември 2023 г.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя/служителя и институционалния Еразъм координатор в БСУ - изтегля се от тук;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя/служителя.

 

Критерии за подбор:

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да предоставят проект на програма за мобилност с цел обучение, одобрен от изпращащата и приемащата институция;
  • Да владеят езика на страната, в която ще се осъществи мобилността, или един от следните езици - английски, немски, френски, руски език;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към подобряване на уменията си и повишаване на квалификацията си;
  • Да са комуникативни.

 

Финансова подкрепа (грант)

 

Финансовата подкрепа за мобилността на персонала зависи от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността като се отпуска съгласно 3 групи държави-участнички в програмата.

Еразъм грантът е фиксиран грант спрямо групата от държави. Той не може да бъде увеличаван/намаляван.

 

Отпуска се и сума за пътни разходи, които се изчисляват на базата на калкулатор на разстоянието, разработен от Европейската комисия Тук!

 

За контакти:
Гергана Кирова
Началник отдел „ Международно сътрудничество“
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg