Процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ през академичната 2022-2023 г. в Програмни държави

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване през академичната 2022-2023 г. по програма „Еразъм+“ в Програмни държави по Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000006498  и договор № 2020-1-BG01-KA103-078015.

Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през академичната 2022-2023 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в Интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

 

Краен срок за кандидатстване:

31 август 2022 г. – за мобилности през първия (зимен) семестър на 2022/2023 г.

14 декември 2022 г. – за мобилности през втория (летен) семестър на 2022/2023 г.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегля се от тук;
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програмата за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към научна работа;
  • Да са комуникативни.
  • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
  • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

 

Финансова подкрепа (грант)

 

Финансовата подкрепа за мобилността на персонала зависи от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността като се отпуска съгласно 3 групи държави-участнички в програмата.

Еразъм грантът е фиксиран грант спрямо групата от държави. Той не може да бъде увеличаван/намаляван.

 

Отпуска се и сума за пътни разходи, които се изчисляват на базата на калкулатор на разстоянието, разработен от Европейската комисия Тук!

 

Списък на предлаганите мобилности

 

За контакти:
Гергана Кирова
Началник отдел „ Международно сътрудничество“
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg